Tätortsåtgärder Älvsbyn

Väg 671 är en statlig allmän väg som går genom Älvsbyns centrum. Vägen ska åtgärdas för att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten för invånare i tätorten. Licab stöttar bland annat med framtagning av vägplan, projektering och fältarbeten.

Om projektet

Väg 671 innefattar Nyvägen (från Gulfrondellen), Storgatan samt en del av Stationsgatan fram till vattentornet, en sträcka på totalt 1,2 km. Idag uppfattas vägen som otrygg att färdas på i och med de höga hastigheter som det breda gaturummet bjuder till.
Syftet med projektet är att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten för invånare i tätorten.

Trafikverket har i samråd med Älvsbyns kommun tagit fram följande projektmål:
• Tydligare och mer tilltalande gaturum längs Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan bland annat genom tydliggörande av utfarter och parkeringar.
• Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet längs de aktuella vägarna genom hastighetssänkande åtgärder såsom avsmalning av körbanan och tydliggörande av GC-vägar.
• Göra tätorten mer anpassad för oskyddade trafikanter bland annat genom att bygga tydliga passager och ledstråk.
• Göra tätorten mer attraktiv och knyta ihop Storgatan och planerat resecentrum genom ett stråk av sammanhängande element som skapar attraktion och en tydlig entré till dagens centrumkärna.

Projektets omfattning

Trafikverket har under 2014 tillsammans med Älvsbyns kommun tagit fram en åtgärdsvalsstudie för Älvsbyns tätort som resulterat i övergripande projektmål.
Under slutet på 2017 påbörjade arbetet med att ta fram vägplan för planerade åtgärder som senare kommer övergå till framtagande av bygghandling. Byggnation förväntas ske tidigast 2020.

 

Vad licab hjälper kunden med

I projektet har Licab uppdraget att ta fram vägplan och bygghandling för planerade åtgärder. Detta innefattar bland annat utredning, samråd, analys och projektering av förslag till ombyggnation av berörda gator. Men även fältarbeten såsom inmätning samt undersökning av vägteknik, geoteknik och markmiljö.