Projekt Kronan

Projekt Kronan är Luleå kommuns största stadsutvecklingsprojekt, med investeringar på 3 miljarder kronor över 15 år. Licab bistår med projektledare och specialistkompetens till projektet.

Om projektet

Stadsdelen ska förtätas och målsättningen är att det totalt ska bo 7000 personer inom området när det är fullt utbyggt närmare år 2030. Viss förtätning sker i befintliga områden men det stora tillskottet på bostäder samt ett stadsdelscentrum med offentlig och kommersiell service och handel ska byggas i Kronandalen.

Projekt Kronan omfattar följande delprojekt:

  • Detaljplaner: 3 st detaljplaner, tas fram under 2015-2017. DP Kronandalen planeras vara klar sommaren 2017.
  • Infrastruktur: VA, gata och parkanläggning projekteras vintern 2016-2017. Byggnationer påbörjades i maj 2016 och kommer pågå till 2018 med slutligt färdigställande i takt med att bostadskvarteren blir klara. Investering drygt 200 mkr.
  • Mark och exploatering: Markanvisning sker etappvis för Kronandalen, prel. 6-7 etapper. Markanvisning av etapp 1 Kronandalen pågår mars-dec 2016. Markanvisning av ett område med 32 kedjehus är klar och bostadsbyggande påbörjas redan hösten 2016.

Projektets omfattning

2012 antogs ett detaljplaneprogram för fortsatt utbyggnad av Kronan och under 2015 kompletterades detta med ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen.

Bedömd total investering 3 miljarder kr inom 15 år (infrastruktur, bostäder, lokaler för service och handel).

Vad Licab hjälper kunden med

Licab bistår med projektledare till Kronanprojektet, vilka har strukturerat och startat upp projektet för att få framdrift i en mycket tight tidplan med tre samtidiga parallella processer (detaljplaner, projektering/byggande kommunal infrastruktur samt markanvisning). Detta innefattar också koordinering mellan delprojekt, samverkan internt Stadsbyggnadsförvaltningen och samordning med andra förvaltningar och kommunala bolag. Vi jobbar också med kommunikationsinsatser för projektet internt och externt gentemot verksamheter och boende i området.

Utöver projektledning levererar Licab även specialisttjänster inom fastighetsjuridik, mark- och exploateringarbete och kalkylering till projektet.