Norrbotniabanan

En ny kustnära järnvägssträcka planeras mellan Umeå och Luleå. Detta görs i syfte att effektivisera godstransporter och utöka den regionala persontrafiken. Licab bidrar i projektet med delprojektledare samt teknikstöd bana.

Om projektet

En ny kustnära järnvägssträcka planeras mellan Umeå och Luleå. Projektet är en stor investering för samhället och beräknas kosta 29 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Genom tillkomsten av Norrbotniabanan förbättras kapaciteten avsevärt. Den nya, moderna järnvägen går i en rakare sträckning närmare flertalet orter, den tål tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Med den nya banan skall företagens transportkostnader minska med 30 procent.
Norrbotniabanan skall också utveckla både den regionala och nationella persontrafiken och möjliggöra bland annat dagliga pendlingsresor till och från jobb samt för studier. Eftersom Stambanan genom övre Norrland kommer att finnas kvar som ett alternativt spår till Norrbotniabanan även fortsättningsvis, minskar järnvägens sårbarhet och kapaciteten ökar ytterligare. Enligt plan förväntas projektet stå klart under 2030.

Projektets omfattning

Trafikverket arbetar med framtagande av järnvägsplaner på sträckan Umeå-Skellefteå. Den första planen mellan Umeå och Dåva är under fastställande och byggstart planeras under 2018. På resterande del av sträckan till Skellefteå pågår dialogmöten med kommuner och intressenter samt kompletterande linjeutredningar/linjestudier utifrån de synpunkter som inkommit. Samtliga förslag på järnvägsplaner på sträckan Umeå-Skellefteå kommer att presenteras under våren 2018.

Vad Licab hjälper kunden med

I projektet stöttar Licab med delprojektledning inom projektering, markförhandling, teknikstöd bana samt handläggning av godkännandeprocessen och säkerhetsstyrning bana. Vi medverkar i samtliga skeden från framtagande av projektkrav, planering av projektet, upphandling av projektering och entreprenad, i byggskedet och till sist överlämnandefasen.