Naturvärdesinventering Vattenfall

Vattenfall Vindkraft AB utreder förutsättningarna att anlägga vindkraftparker vid Selkävaara och Käymävaara, Pajala kommun. Licab utförde naturvärdesinventeringen.

Om projektet

Naturvärdesinventering sker under barmarksperioden och genomförs enligt svensk standard för genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning.
Syftet är att identifiera värdefulla naturmiljöer som har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Inventeringen sker i delmoment där man under förstudien går igenom tidigare kända naturvärden i inventeringsområdet och gör en fjärranalys för att identifiera potentiella naturvärdesobjekt. Under fältinventeringen kontrolleras naturvärdesobjektens biotop- och artkvalitéer. I sammanställningen av resultaten görs den samlade bedömningen av objektens naturvärde.

Projektets omfattning

Totalt omfattar fågel- och naturvärdesinventeringarna ca 750 timmar för båda vindkraftsområdena.

Vad Licab hjälper kunden med

Licab utför fågel- och naturvärdesinventering i de aktuella områdena, med syftet att erhålla ett bra underlag för det fortsatta utrednings- och MKB-arbetet.